A- A A+

REGULAMIN IMPREZ

 

 

  I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się imprezy środowiskowe, spotkania autorskie, wykłady otwarte, szkolenia, konkursy i pozostałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę na dziećmi i młodzieżą do 16 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany przez Organizatora w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona.

 

III. Zmiany dotyczące organizacji imprez

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przekazywana jest na stronie WWW Biblioteki lub w sposób przyjęty dla jej ogłoszenia.

 

IV. Opłaty za imprezy

 

 1. Biblioteka nie pobiera opłat za organizowane imprezy.
 2. Biblioteka przyjmuje darowizny.
 3. Biblioteka dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów własnych uczestników. Prace wykonane z własnych materiałów uczestnika są jego własnością o ile regulamin imprezy nie stanowi inaczej.

 

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 

 1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z działalnością Organizatora i zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 3. Utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika odbywa się w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.1191 t.j. z dnia 21.06. 2018 r.)
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: na stronie WWW organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez niego w trakcie imprezy mają charakter edukacyjny, poznawczy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystywania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.