Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
A- A A+

REGULAMIN IMPREZ

 

 

  I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się imprezy środowiskowe, spotkania autorskie, wykłady otwarte, szkolenia, konkursy i pozostałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę na dziećmi i młodzieżą do 16 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany przez Organizatora w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona.

 

III. Zmiany dotyczące organizacji imprez

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przekazywana jest na stronie WWW Biblioteki lub w sposób przyjęty dla jej ogłoszenia.

 

IV. Opłaty za imprezy

 

 1. Biblioteka nie pobiera opłat za organizowane imprezy.
 2. Biblioteka przyjmuje darowizny.
 3. Biblioteka dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów własnych uczestników. Prace wykonane z własnych materiałów uczestnika są jego własnością o ile regulamin imprezy nie stanowi inaczej.

 

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 

 1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z działalnością Organizatora i zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 3. Utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika odbywa się w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.1191 t.j. z dnia 21.06. 2018 r.)
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: na stronie WWW organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez niego w trakcie imprezy mają charakter edukacyjny, poznawczy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystywania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 CENNIK OPŁAT

 

§ 1. Kaucje.

 1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu pszczyńskiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną książkę w wysokości 40,00 zł.
 2. Wysokość kaucji za 1 książkę może być większa o ile wartość rynkowa książki przekracza wyżej wymienioną wartość zryczałtowaną.
 3. O wysokości kaucji decyduje kierownik Biblioteki lub uprawniony pracownik.

 

§ 2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 1. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub uszkodzoną książkę ustala kierownik Biblioteki  lub uprawniony pracownik w zależności od wartości i roku wydania zagubionej lub zniszczonej książki:

- książki wydane do roku 1999: od 5,00 zł. do 50,00 zł.
- książki wydane po roku 2000: aktualna wartość rynkowa.

      2. Zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego: aktualna cena rynkowa całego dzieła.   

 

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie audiobooków i filmów.

Wysokość odszkodowania za zagubiony lub zniszczony audiobook, film (tytuł) stanowi jego aktualna wartość rynkowa.

 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie czasopism i dzienników.

Wysokość odszkodowania z zagubiony numer dziennika lub czasopism stanowi aktualna cena rynkowa numeru.

       

§ 5. Przetrzymywanie książek i filmów.

 1. Za przetrzymywanie książek, audiobooków, filmów ponad termin określony w Regulaminie MPBP, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł. od woluminu lub  tytułu (audiobook, film) za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Opłaty są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
 3. Koszty upomnień wynoszą:

- List zwykły: 4 zł.
- List polecony: 7 zł.
- telefoniczne (każde): 2,00 zł.

      4. Upomnienia wysłane drogą e-mailową są bezpłatne.

 

§ 6. Pozostałe usługi.

 1. Wydruk komputerowy, czarno-biały:

        - tekst i obraz: 0,50 zł.

      2. Wydruk komputerowy, kolor:

- tekst: 1,50 zł.
- obraz: 3,00 zł.

3. Ksero, tylko materiałów będących własnością biblioteki, czarno-białe:

- tekst i obraz: 0,50 zł.

4. Ksero, tylko materiałów będących własnością biblioteki, kolor:

- tekst: 1,50 zł.

- obraz: 3,00 zł.

5. Skanowanie: bezpłatne.

6. Wydanie drugiej i kolejnych kart bibliotecznych: 5 zł.

7. Koszty związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi pokrywa użytkownik wg aktualnie obowiązujących taryf opłat pocztowych i bibliotecznych. Użytkownik przed zamówieniem materiałów bibliotecznych jest informowany o przewidywanej wysokości opłat.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 30.01.2020 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ ODDZIAŁU „KSIĄŻKI  MÓWIONEJ” MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE

 

§ 1. Prawo korzystania ze zbiorów.

 

1. Ze zbiorów „książki mówionej” mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie należy:

- okazać aktualny dowód tożsamości,

- potwierdzić własnoręcznym podpisem na „karcie zapisu-zobowiązań” zobowiązania do przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, a także wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencyjnych, statystycznych i roszczeniowych związanych ze zwrotem materiałów bibliotecznych.

Za osobę niepełnoletnią odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 2. Wypożyczanie.

 

1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów „książki mówionej” na okres 1. miesiąca.

 

§ 3. Zasady poszanowania i użytkowania książki mówionej.

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki.

2. Użytkownik zobowiązany jest przy zwrocie przekazywać wszelkie spostrzeżenia o uszkodzeniach wypożyczonych kaset i płyt.

3. Czytelnikowi nie wolno samemu dokonywać napraw uszkodzonych kaset i płyt.

4. Bez zgody kierownika nie wolno odstępować wypożyczonych kaset i płyt innym osobom.

5. Kopiowanie „książek mówionych” jest zabronione.

6. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie „książki mówionej” odpowiada czytelnik.

7. Wartość odszkodowania za zagubienie lub zniszczenie kaset lub płyt stanowi aktualna wartość rynkowa „książki mówionej”.

8. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki dostarczyć w zamian za zagubiony lub zniszczony egzemplarz „książki mówionej” inną „książkę mówioną”, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

§ 4. Przetrzymywanie „książek mówionych”.

 

1. Za przetrzymywanie kaset i płyt ponad określony w § 2 termin Biblioteka pobiera opłaty (za pokwitowaniem)

zgodnie z cennikiem opłat.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu kaset lub płyt pokrywa także koszty opłat pocztowych, pobieranych zgodnie z cennikiem opłat.

 

§ 5. Skargi i wnioski.

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Bibliotece.

 

§ 6. Postanowienia końcowe.

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach – na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Oddziału.

2. Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej.

3. Czytelnik ma prawo do odwoływania się od postanowień niniejszego regulaminu do dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

 

Regulamin ten obowiązuje od  dnia 1.03.2012.

REGULAMIN FILII MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE

 

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

1. Ze zbiorów Filii bibliotecznych mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie należy:

- okazać aktualny dowód tożsamości,

- zapoznać się z regulaminem Filii,

- wypełnić i podpisać „kartę zapisu-zobowiązań” – wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów ewidencyjnych, statystycznych i rozliczeniowych związanych ze zwrotem materiałów bibliotecznych.

4. Za czytelnika niepełnoletniego zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Filię o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Czytelnik przychodzący do Filii bibliotecznej z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, duże torby w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

7. W Filii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

8. Czytelnik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostanie obsłużony.

 

§ 2. Kaucje.

 

1. Kaucje od czytelników pobierane są w przypadku kiedy czytelnik nie jest mieszkańcem powiatu pszczyńskiego.

2. Wysokość kaucji określona jest w cenniku opłat.

3. Czytelnik, od którego pobrano kaucje w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.

4. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z usług Filii bibliotecznej, winien poinformować o tym fakcie bibliotekarza co najmniej na 3 dni przed terminem jej wycofania.

5. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Filii bibliotecznej, nieodebrana kaucja przechodzi na rzecz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie i stanowi

jej dochód własny.

 

§ 3. Wypożyczanie.

 

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach ma prawo zwiększyć ilość wypożyczanych książek.

3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 pkt.1 termin zwrotu książek do 2 tygodni, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana książka.

6. Czytelnik może rezerwować książki, których wypożyczenie jest chwilowo niemożliwe.

7. Na prośbę czytelnika Filia biblioteczna w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza książki z innych bibliotek.

8. Wypożyczenia międzybiblioteczne spoza sieci M-PBP w Pszczynie  prowadzone są zgodnie z regulaminem Czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

 

§ 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego.

 

1. Z księgozbioru podręcznego mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie jest nieodpłatne. 

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest wpisanie się do rejestru odwiedzin.

4. Osoba korzystająca ze zbiorów zostawia wierzchnie okrycie, torby w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

5. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

7. W wyjątkowych przypadkach, na warunkach określonych przez bibliotekarza użytkownik może wypożyczyć potrzebne książki do domu, z wyłączeniem encyklopedii, słowników

i dzieł o szczególnej wartości dla Filii bibliotecznej.

 

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem narodowym.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

3. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe wskutek zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych.

4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają  rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Wysokość odszkodowania określa cennik opłat w oparciu o aktualną cenę książki i stopień jej zniszczenia.

6. W przypadku zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia ceny rynkowej książki.

7. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki otrzymuje pokwitowanie.

8. Czytelnik może, za zgodą kierownika Filii, dostarczyć zamiast zagubionej, zniszczonej książki, inną, niemniejszej wartości, przydatną dla Filii bibliotecznej.

9. W przypadkach losowych, w wyniku których zagubieniu lub zniszczeniu uległy materiały biblioteczne warunkiem zwolnienia od kar regulaminowych jest przedłożenie w Filii odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych organów.

 

§ 6. Przetrzymywanie książek.

 

1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt.1 Filia biblioteczna pobiera opłaty określone w cenniku opłat.

2. Czytelnik, do którego Filia wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty upomnienia określone w cenniku opłat.

 

§ 7. Skargi i wnioski.

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, znajdującym się w Filii bibliotecznej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Decyzją kierownika Filii czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Filii bibliotecznych.

2. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej.

3. Czytelnik ma prawo do odwoływania się do dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

4. Filia biblioteczna M-PBP w Pszczynie nie odpowiada za pozostawione w bibliotece rzeczy.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2012r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE

 

 1. Prawo do korzystania z Internetu maja czytelnicy powyżej 10 lat.
 2. Korzystający jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wpisać się do księgi odwiedzin.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje w obecności bibliotekarza.
 4. Dźwięk towarzyszący programom multimedialnym może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki, tak aby nie zakłócał pracy innych użytkowników Biblioteki.
 5. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Zabrania się samowolnego usuwania usterek w działaniu komputera i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska komputerowego.
 7. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Internetu na następujących zasadach:
 • użytkownicy korzystają ze sprzętu komputerowego będącego własności Biblioteki,
 • użytkownik może korzystać z osobistego sprzętu komputerowego,
 • przeglądanie zasobów sieci Internetu jest możliwe przy pomocy przeglądarek zainstalowanych w komputerze i ogranicza się do serwisów World Wide Web,
 • korzystanie z Internetu jest nieodpłatne,
 • czas korzystania z Internetu – do 30 minut,
 • bibliotekarz może przedłużyć czas korzystania z Internetu, jeżeli na stanowisko pracy nie oczekuje inny użytkownik.
 1. Użytkownikom zabrania się:
 • instalowania na twardym dysku komputera oprogramowań, gier komputerowych, plików muzycznych, danych przyniesionych z zewnątrz na własnych nośnikach,
 • kopiowania oprogramowania, muzyki, filmów oraz używania sprzętu nagrywającego niezgodnie z przepisami prawa,
 • podłączania osobistego sprzętu komputerowego do instalacji elektrycznej (kontakty, przedłużacze) w Bibliotece,
 • przeglądania i rozpowszechniania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim).
 1. Użytkownicy mają prawo do zapisywania danych pobranych z Internetu na własnych nośnikach.
 2. Informacje uzyskane w Internecie można odpłatnie wydrukować, zgodnie z cennikiem opłat.
 3. W razie nieprzestrzegania regulaminu użytkownik będzie proszony o opuszczenie stanowiska.
 4. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2014 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.